Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaviee aviee
2205 899a
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadieeine dieeine
6813 0e06 500
Reposted fromkiixey kiixey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Reposted fromoll oll viaszicko szicko
3063 df3a 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viasoftly softly
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viawhoever whoever
1307 243f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
1902 3743
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viamiaki miaki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl